Ranks

Zombie (0 votes)

Husk (10 votes)

Drowned (25 votes)

Skeleton (50 votes)

Stray (100 votes)

Spider (250 votes)

Creeper (500 votes)

Phantom (1000 votes)

Wither (2000 votes)